תיקון 70 - מיסוי מקרקעין

ביום 7.3.2011 אושר בכנסת תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת התיקון נוספו סעיפים 15 (ב) – (ה) שעניינם תשלום מקדמה על ידי רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שחייב בו המוכר. מטרת התיקון הינה לאפשר לרוכש להבטיח קבלת אישור מס שבח לרישום זכויותיו תוך זמן קצר וזאת מבלי שהרוכש יהא תלוי
בגמר הטיפול בתיק המכירה במשרד מיסוי המקרקעין ומבלי שיהיה תלוי בתשלום מס שבח על ידי המוכר
.

סעיף 15(ב) לחוק קובע, כי על הרוכש לשלם מקדמה לרשויות המס על חשבון מס השבח של המוכר לפי שיעור מהתמורה שנקבעה . שיעור המקדמה נקבע לפי מועד רכישת הזכות הנמכרת. אם יום הרכישה הוא לפני 7.11.01 שיעור המקדמה יהא 15%, אם יום הרכישה הוא 7.11.01 ואילך שיעור המקדמה יהא 7.5%. מקום בו תשלום המס עשוי להיות נמוך יותר, ניתן להגיש בקשה למנהל מיסוי מקרקעין להקטנת שיעור המקדמה.

  להלן תיקון מס 70 לחוק מיסוי מקרקעין